Kreiter S., Payet R.-M., Mouigni H., Douin M., Tixier M.-S. & Abdou Azali H. 2021. New records of phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) from Grande Comore Island (Comoros Archipelago). Acarologia 61 : 241-273. (https://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20214429)