Kreiter S., Douin M. & Tixier M.-S. 2021. New records of phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) from Madeira Island. Acarologia 61 : 217-240. (https://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20214428)