Kreiter S. & Abo-Shnaf R.I.A. 2020. New records of phytoseiid mites from Mauritius Island (Acari: Mesostigmata). Acarologia 60 : 520-545. (https://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20204382)