Kreiter S., Payet R.M. & Abdou Azali H. 2021. Phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) of Anjouan Island (Comoros Archipelago). Acarologia 61 : 62-83. (https://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20214418)