Kreiter S., Amiri K., Douin M., Bohinc T., Trdan S. & Tixier M.-S. 2020. Phytoseiid mites of Slovenia (Acari:Mesostigmata): new records and first description of the male of Amblyseius microorientalis. Acarologia 60 : 203-242. (https://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20204364)