Kreiter S. & Douin M. 2021. Phytoseiid mites of the French Guiana (Acari: Mesostigmata). Acarologia 61 : 468-478. (https://dx.doi.org/10.24349/acarologia/20214441)